Algemene voorwaarden

25 november 2021

Artikel 1. Wie zijn wij?

1.1 Stichting TOSCentraal is gevestigd aan Kervel 56 (5061WH) te Oisterwijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84398183.

1.2 Stichting TOSCentraal is online te vinden op www.tos-centraal.nl en is bereikbaar op het e-mailadres info@tos-centraal.nl.

Artikel 2. Definities

2.1 Met “wij”, “ons” en “onze” wordt bedoeld Stichting TOSCentraal als opdrachtnemer.

2.2 Met “jij”, “jou” en “jouw” bedoelen wij jou als opdrachtgever. We maken onderscheid tussen iemand handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en een consument.

2.3 Met “partijen” wordt bedoeld opdrachtgever en opdrachtnemer samen.

2.4 Met “evenement” wordt bedoeld elk online of offline door ons georganiseerde activiteit met meerdere deelnemers, al dan niet tegen betaling.

2.5 Met “overeenkomst” wordt bedoeld de tussen de partijen afgesloten overeenkomst van opdracht.

2.6 Onder “schriftelijk” wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, gratis diensten en overeenkomsten, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

3.2 Wij mogen onze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wij zullen je vooraf informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Ben je een consument, is de wijziging in je nadeel en ben je het niet eens met de wijziging? Dan kan je de overeenkomst schriftelijk ontbinden binnen twee weken nadat wij je hebben geïnformeerd.

3.3 Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen partijen geldt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.4 Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen partijen in goed overleg afspreken wat dan tussen partijen geldt.

3.5 Ook als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbod en aanvaarding

4.1 Elk aanbod van ons is vrijblijvend en mag door ons worden gewijzigd.

4.2 Onze diensten zijn online aan te schaffen. Na de online bestelling ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

4.3 Aan een aanvaarding die afwijkt van ons aanbod zijn wij niet gebonden. Ook zijn wij niet gebonden aan ons aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5. Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van overeenkomst anders voortvloeit.

5.2 Opgenomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Wij zijn dan ook niet eerder in verzuim dan dat jij ons schriftelijk in gebreke hebt gesteld en een redelijke termijn hebt gegeven om aan onze verplichtingen te voldoen.

Artikel 6. Wat kan je van ons verwachten?

6.1 Wij zullen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Wij delen onze kennis en ervaring. Wij verstrekken echter geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat.

6.2 Als je online deelneemt aan een evenement, zullen wij ons inspannen voor een goede verbinding en goed beeld en geluid, maar wij kunnen dat niet garanderen. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een eventuele opname geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

6.3 Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Artikel 7. Wat verwachten wij van jou?

7.1 Gedrag tijdens evenementen Tijdens evenementen volg je de aanwijzingen op van onze medewerkers en de door ons ingeschakelde derden. Je stelt je respectvol op naar en houdt rekening met anderen, waaronder begrepen de andere deelnemersen de door ons ingehuurde mensen.

7.2 Als jij door je gedrag of anderszins het normale verloop van een evenement verstoort of belemmert, dan mogen wij je van deelname uitsluiten. Uitsluiting leidt niet tot een verplichting tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van een reeds betaald bedrag en laat bestaande betalingsverplichtingen ongewijzigd.

7.3 Auteursrecht De verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het auteursrecht heeft op het werk, mag deze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden verstrekt. Je mag een kopie maken voor persoonlijk gebruik.

7.4 Opnames Je mag foto-, video- en audio opnames maken voor niet-commercieel gebruik. Je respecteert de auteursrechten en de privacy van anderen hierbij.

7.5 Informatieverstrekking Je geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert ons tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

7.6 Verhindering
Je mag je laten vervangen door een ander. We ontvangen graag vooraf een schriftelijk bericht van je.

Artikel 8. Inzet derden

8.1 Wij mogen de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan derden.

8.2 Deze algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door ons ingeschakelde derden.

Artikel 9. Wijzigingen

9.1 Wij mogen de inhoud van ons aanbod tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mogen wij de planning van een evenement, waaronder data, locatie en of tijdstip, tussentijds wijzigen en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand tussentijds vervangen. Deze wijzigingen mogen wij zonder overleg doorvoeren. In geval de locatie of datum door ons wordt gewijzigd, heb jij het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging je deelname kosteloos te verschuiven naar een volgende datum.

9.2 In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor ons moverende redenen kunnen wij een evenement voor aanvang aflasten. Je ontvangt hiervan bericht. Wij verschuiven je deelname naar een volgende datum.

9.3 Indien je dat niet wilt verschuiven of verschuiven niet mogelijk is, komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Reeds voldane betalingen worden terugbetaald.

9.4 Bovenstaande wijzigingen geven je geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10. Betaling en facturering

10.1 De prijzen op onze website zijn inclusief btw en overige kosten.

10.2 Je ontvangt van ons een digitale factuur. Onze facturen moeten binnen 30 dagen zijn voldaan en uiterlijk op de dag voor aanvang van het evenement.

10.3 Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Een consument ontvangt van ons eerst een kosteloze herinnering. Als je in verzuim bent, dan zijn alle vorderingen van ons op jou direct opeisbaar. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je ons voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten die wij moeten maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag, met een minimum van €75. Voor consumenten geldt in plaats hiervan de wettelijke regeling.

10.4 In geval betaling uitblijft, hebben wij het recht om de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden. Wij zijn niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding, en blijven recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 11. Bescherming persoonsgegevens

11.1 Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan de privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens welke te vinden is op onze website.

Artikel 12. Annulering

12.1 Annulering (dat wil zeggen tussentijdse opzegging) is niet mogelijk, tenzij je onze dienst hebt afgenomen als consument. In dat geval geldt onderstaande annuleringsregeling.

12.2 Je kunt je deelname aan een evenement kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang van het evenement. Je betalingsverplichting komt te vervallen. Heb je al betaald? Dan storten wij jouw geld terug.

12.3 Bij een annulering korter dan vier voor aanvang van het evenement gelden de volgende annuleringskosten:
a) tot twee weken voor aanvang van het evenement: 50% van het aankoopbedrag;
b) korter dan twee weken voor aanvang van het evenement: 100% van het aankoopbedrag.

12.4 Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig annuleren ligt bij jou.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor ons redelijkerwijs onmogelijk is of wij gehinderd worden om de diensten te verlenen zoals afgesproken en ons daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor onze rekening komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, werkstaking bij onze leveranciers, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoring, computerstoring en extreme weersomstandigheden.

13.2 Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

13.3 Als sprake is van overmacht, dan zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over een passende oplossing.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor ons tot aansprakelijkheid leiden. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot directe schade en maximaal het bedrag exclusief btw dat jij aan ons hebt betaald op grond van de overeenkomst die wij hebben gesloten.

14.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor:
a) schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;
b) indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
c) schade die voortkomt uit door jouw genomen beslissingen. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor;
d) beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade ontstaan tijdens evenementen.

14.3 De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid van ons.

14.4 Wij mogen de aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mogen wij de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.

Artikel 15. Uitingen

15.1 Aan informatie op onze website en andere online platforms of websites waarop uitingen van ons zijn vermeld kan je geen rechten ontlenen.

Artikel 16. Klachten

16.1 Heb je een klacht over onze dienstverlening of factuur? Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekkingof na verzenddatum van de factuur schriftelijk contact met ons op.

16.2 Je voorziet je klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is, deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

16.3 Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

Artikel 17. Afsluitende bepalingen

17.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot de bepalingen betreffende auteursrecht en aansprakelijkheid.

17.2 Iedere vordering van jou, behalve een vordering die reeds door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

17.3 Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

17.4 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.5 De rechter in Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Ben je een consument, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.